VOORWAARDES VIR DIE AANVAARDING VAN PROJEKTE VIR MENTORSKAP

VOORWAARDES VIR DIE AANVAARDING VAN PROJEKTE VIR MENTORSKAP

 

Aanvaardingskriteria

Aanvaardingskriteria vir projekte is nodig:

•     Omdat Mentorvennoot slegs die projekte kan aanvaar waarvoor die nodige bronne beskikbaar is, nl. voldoende kapasiteit, kundigheid en fondse.

•     Party donateurs het voorwaardes wat aan skenkings koppel word wat nagekom moet word.

•     Om ‘n opinie te vorm of die aansoeker die vermoë het om alle verpligtings itv die ooreenkoms na te kan kom. Daarom word inligting oor omset en bates van die aansoeker gevra. Dit gee ook ‘n aanduiding of die aansoeker in staat sal wees om toekomstige groei te kan finansier.

•     Die aansoeker moet voldoende verbintenis (“committment”) toon om:

  • Voldoende tyd van die hoof uitvoerende amptenaar of finale besluitnemer beskikbaar te maak om saam met die mentor deur te bring. Indien daar nie verpligting hiertoe is nie is die waarskynlikheid op ‘n suksesvolle uitkoms van ‘n projek onseker.
  • Sensitiewe inligting aan die mentor te verskaf indien dit nodig sou wees om alle inligting te hê om geldige analises, gevolgtrekkings en aanbevelings te kan maak.
  • Wanneer aanvaarbare aanbevelings deur die mentor gemaak is die gewilligheid en wil te openbaar om dit te implementeer.

 

Probleemdefinisie

‘n Goeie probleemdefinisie is nodig want die gehalte van die inligting bepaal hoe toepaslik die mentor se kundigheid vir die aansoeker se spesifieke behoefte sal wees en bepaal a priori die gehalte van die resultate wat verkry sal kan word. Dit kan nie genoeg beklemtoon word hoe belangrik dit is om ‘n goeie beskrywing te kry van die inhoud en omvang van die probleem wat die mentor moet aanspreek nie.

 

Aansoeke met vae probleemdefinisies sal nie aanvaar word nie.

Probleemdefinisies moet:

•     Spesifiek wees, dws die probleem eksplesiet identifiseer en omskryf. Bv. “Ek haal nie produksieteikens nie.” Nie iets soos “Ek dink ek het ‘n bestuursprobleem” nie.

•     ‘n Eindige oplossing hê, dws binne ‘n paar dae of weke opgelos kan word. Nie iets soos “die gehalte van ons produk verbeter” nie. Om “vir ISO 2000 te kwalifiseer” is wel aanvaarbaar.

•     Meetbaar wees vir voltooiing en suksesvolle afhandeling. Sekere doelwitte is onmeetbaar en onbereikbaar soos bv. “maksimum groei”. Daarteenoor is “20% groei” aanvaarbaar.

 

Opvolg-projek

Wanneer ‘n aansoeker ‘n opvolgprojek versoek is dit in beginsel aanvaarding dat hy of sy toegevoegde waarde gesien het in die mentor se kundigheid, raad en intieme kennis van die probleemarea tydens die eerste projek. Al, of meeste van die aanbevelings, van die vorige menteringstaak moes al uitgevoer, of in proses wees, voordat ‘n opvolg-projek begin.

 

Gedurende die eerste projek sal die mentor:

•     ‘n Werkplan opstel wat die probleem uitspel wat die aansoeker wil hê dat die mentor moet addresseer.

•     ‘n Oorsig gee van die oorhoofse prestasie van die entiteit/maatskappy/organisasie en spesifieke kwessies aanspreek wat funksionering en groei belemmer.

•     Saam met die aansoeker ooreenkom op die implementering van die mentor se voorstelle vir vordering en groei insluitende die nodigheid van enige moontlike opvolg-projekte.

Dit alles sou in diepte in die finale gesprekke van die eerste projek tussen die mentor en die aansoeker bespreek gewees het en sou in die mentor se verslag oor die eerste projek gerapporteer gewees het.

 

Kategorieë van projekte 

In Mentorvennoot se webwerf: www.mentorvennoot.co.za word besonderhede gegee van die kategorieë van projekte of dienste waarin aansoeke oorweeg sal word.

 

Spesiale opmerking oor vertroulike en sensitiewe inligting

Dit mag dalk nodig wees dat ‘n aansoeker sensitiewe of vertroulike inligting aan die mentor moet openbaar om die situasie of probleemarea in volle omvang en kompleksiteit te kan verstaan. Sulke inligting sal die mentor in sy verslag noem want dit sal deel uitmaak van sy of haar raad en aanbevelings. Mentorvennoot sal sulke sensitiewe of vertroulike inligting nie aan enige ander party openbaar nie tensy vooraf skriftelike toestemming per e-pos, faks of brief van die aansoeker daarvoor verkry is. Dieselfde geld vir die verslag en aanbevelings van die mentor.

Nie-vertroulike en anonieme data oor projekte mag wel moontlik in prestasie statistieke van Mentorvennoot gebruik word, soos bv. aantal projekte uitgevoer per sektor van die ekonomie, persentasie suksesvolle projekte uitgevoer, persentasie aanbevelings van mentors geïmplementeer, gemiddelde aantal werknemers van organisasies wat gementor is, gemiddelde ouderdom van aansoekers, ens. Toestemming sal nie vooraf van aansoekers gevra word om hierdie soort inligting openbaar te maak nie.